Hotline: 041 509 20 25 | Po-Pia 8:00-16:00

KLIMAVISION

GreMi KLIMA, s.r.o.

Kragujevská 9
SK-010 01 Žilina

(+421) 41 509 20 25

Všeobecné obchodné podmienky

www.klimavision.sk

Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti GreMi KLIMA, s. r. o., značka Klimavision.


Preambula

Vychádzajúc zo základných zásad poctivého obchodného styku, v kontexte so základnými zásadami slovenského práva, práva Európskej únie a medzinárodného práva, v záujme skvalitnenia služieb poskytovaných spoločnosťou GreMi KLIMA, s.r.o. a v záujme zamedzenia nekalých obchodných praktík, spoločnosť GreMi KLIMA, s.r.o. vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky:

Článok 1 Účel všeobecných obchodných podmienok
Účelom všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vytvorenie optimálnych obchodných podmienok pri predaji výrobkov, tovarov a služieb spoločnosti GreMi KLIMA, s.r.o. tak, aby proces prevodu práva k produktom bol transparentný a aby sa zamedzilo vzniku akýchkoľvek sporov medzi spoločnosťou GreMi KLIMA, s.r.o. a jej odberateľmi.

Článok 2 Predmet VOP
Predmetom VOP je vymedzenie práv a povinností spoločnosti GreMi KLIMA, s.r.o. a odberateľa vznikajúcich pri predaji výrobkov, tovarov, poskytovaní služieb a tvorbe náležitých dokumentov, ktoré súvisia s predajom produktov a poskytnutím služieb, nakladanie s odpadom a vymedzenie alternatívneho riešenia sporov.

Článok 3 Vymedzenie základných pojmov
Na účely VOP sa rozumie
a) Dodávateľom je spoločnosť GreMi KLIMA, s.r.o., so sídlom Kragujevská 9, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 424 676, IČ DPH: SK2021898483, IBAN: SK14 1100 0000 0026 2586 4748 · SWIFT: TATRSKBX, Okresný súd Žilina, obchodný register, vložka č. 15609/L, Oddiel: Sro

b) Odberateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do obchodno-právneho vzťahu s dodávateľom,

c) produktom je výrobok, tovar alebo služba, ktorú je dodávateľ oprávnený poskytovať podľa osobitného predpisu1,

d) právnym úkonom je prejav vôle odberateľa smerujúceho najmä k vzniku, zmene a zániku práv
a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú,

e) komunikáciou je ústny, písomný alebo elektronický prenos informácii medzi dodávateľom
a odberateľom,

f) dokladmi sú certifikáty, technické špecifikácie, technické dokumentácie, vyhlásenia o zhode a iné doklady na základe dohody medzi dodávateľom a odberateľom,

g) vyhláseniami o zhode sú vyhlásenia dodávateľa o bezpečnosti svojich produktov,

h) odpadom je hnuteľná vec, ktorá vzniká v procese výroby, ktorá je predmetom činnosti dodávateľa a dodávateľ sa jej zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť podľa osobitného
predpisu2.

Článok 4 Spracovanie osobných údajov
1) Odberateľ, ak je fyzickou osobou, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa osobitného predpisu3, v rozsahu, na účely a spôsobom v súlade s účinnou právnou úpravou, pričom podrobnosti o spracúvaní a o ochrane osobných údajov sú k dispozícii v časti GDPR: https://www.klimavision.sk/gdpr/

Článok 5 Obchodné tajomstvo
1) Obchodné tajomstvo dodávateľa tvoria skutočnosti podľa osobitného predpisu4, ako aj dokumenty v písomnej alebo elektronickej forme, ktoré sú ako obchodné tajomstvo označené alebo sú označené za dôverné.

2) Nikto nesmie sprístupniť obchodné tajomstvo dodávateľa tretím osobám.

3) Porušenie ustanovení o obchodnom tajomstve sa sankcionuje zmluvnou pokutou 3000 €. Ustanovenia osobitného predpisu4 týmto nie sú dotknuté.

Článok 6 Nakladanie s odpadom
1) Pôvodcom odpadu je ten, koho činnosťou odpad vzniká. Ak činnosťou dodávateľa vzniká odpad
v zariadeniach dodávateľa alebo mimo priestorov dodávateľa, pôvodcom odpadu je dodávateľ.

2) Odpad pochádzajúci zo zariadení odberateľa, ktorý vzniká pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach dodávateľov v priestoroch alebo mimo priestorov odberateľa ( stroje, zariadenia…) sa považuje za odpad odberateľa.

3) Je prísne zakázaný dovoz akéhokoľvek odpadu do priestorov firmy, ktorého pôvodcom nie je dodávateľ.

Článok 7 Environmentálne riziko
1) Dodávateľ dbá o čistotu a poriadok životného prostredia, o zachovanie ekosystému, ako aj o jeho trvalo udržateľný rozvoj.

2) Dodávateľ nezodpovedá za prípadné znečistenie alebo poškodenie životného prostredia odberateľom, ak škoda nastala zavinením odberateľa, najmä neodbornou manipuláciou s produktom dodávateľa.

Článok 8 Zodpovednosť za škodu
Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ak škoda nastala zavinením odberateľa, najmä neodbornou manipuláciou s produktom dodávateľa.

Článok 9 Cena
1) Ceny za produkty dodávateľa sú určené podľa cenníkov alebo na základe osobitnej dohody.

2) Bankové poplatky alebo iné podobné poplatky, ktoré vzniknú v súvislosti s prevodom peňažných prostriedkov na účet dodávateľa znáša odberateľ.

3) Veľkoobchodné ceny sú tvorené na základe osobitnej dohody, pričom veľkoodberateľ  sa kúpou produktu zaväzuje pri ďalšom predaji dodržiavať pravidlá cenovej politiky, zliav, akcií, bonusov a pod. vyplývajúcich z podmienok dodávateľa a aj podmienok výrobcu konkrétneho produktu.

Článok 10 Objednávka
1) Objednávku odberateľ zašle v písomnej podobe, ktorú na písomnú žiadosť odberateľa dodávateľ potvrdí. Písomná forma objednávky je zachovaná aj vtedy, ak bola zaslaná prostredníctvom elektronickej siete.

2) Objednávka musí obsahovať:

 • identifikáciu odberateľa v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a SK DPH, ak boli pridelené, kontakt na zástupcu odberateľa,
 • dátum vyhotovenia objednávky,
 • názov, množstvo a druh produktu,
 • podmienky balenia produktu, ak ide o tovar,
 • technickú špecifikáciu produktu, ak ide o tovar,
 • prepravné podmienky.

3) Objednávka môže byť podaná aj ústne alebo telefonicky, odberateľ však musí túto objednávku poslať do 3 pracovných dní aj v písomnej forme.

4) Objednávka a všetky spôsoby platby a dodania sú viazané na fakturačné údaje zo Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky.

Článok 11 Rokovanie o uzavretí zmluvy
Dohoda pri uzavieraní zmluvy medzi odberateľom a dodávateľom o tom, že určitá nepodstatná časť zmluvy sa medzi stranami dohodne dodatočne po uzavretí zmluvy sa považuje za podmienku platnosti dohodnutej časti zmluvy. V tomto prípade chýbajúcu časť zmluvy určí osoba písomne určená medzi odberateľom a dodávateľom, ktorá je odborne a morálne spôsobilá takýto úkon urobiť.

Článok 12 Dodanie produktu – tovaru, služba

1) Dodanie produktu, najmä pokiaľ ide o tovar, sa spravidla uskutočňuje v priestoroch dodávateľa a je splnené jeho prevzatím.

2) Ak sa dodávateľ a odberateľ dohodnú, možno produkt dodať aj v inom mieste, ktoré musí byť určené adresou alebo musí byť určiteľné všeobecnými zrozumiteľnými identifikačnými znakmi.

3) Všetky spôsoby platby a dodania sú viazané na fakturačné údaje zo Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky.

Článok 13 Podmienky vykonávania servisných prác
1) Dodávateľ je povinný vykonať objednané servisné práce a služby na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu týchto služieb.

2) Servisné práce a služby sú vždy vykonávané kvalifikovaným personálom dodávateľa. V prípade, že dodávateľ vykoná práce alebo poskytne služby prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá dodávateľ odberateľovi v plnom rozsahu za kvalitu vykonanej práce a dodržanie termínu stanoveného pre vykonanie práce ako keby vykonával tieto činnosti sám.

3) Dodávateľ je povinný vykonávať všetky servisné práce a služby v súlade s platnými technickými normami a v dohodnutom termíne.
4) Odberateľ je povinný vykonanú opravu a servisnú službu bezodkladne prevziať. Ak odberateľ vec, ktorej oprava alebo poskytnutie služby sú predmetom zmluvy neprevezme alebo bezdôvodne odmietne prevziať, má sa za to, že oprava bola riadne a včas vykonaná a na odberateľa prechádza nebezpečenstvo škody na tejto veci ak ho do vtedy neznášal.

5) Dodávateľ je povinný obstarať veci potrebné na riadne vykonanie servisných prác a služieb, ak nie je dohodnuté inak.

Článok 14 Práva a povinnosti odberateľa pri servisných prácach
1) Odberateľ sa zaväzuje, že umožní dodávateľovi a osobám ním určeným nerušene vykonávať objednané práce a služby, v prípade nutnosti aj po pracovnej dobe.

2) Pri vykonaní servisných prác a služieb je odberateľ povinný umožniť dodávateľovi a osobám ním určeným prístup k predmetným zariadeniam, na ktorých sa majú vykonať servisné práce a služby.

3) Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonané servisné práce a služby podľa platného cenníka dodávateľa, alebo cenu potvrdenú dodávateľom v potvrdení objednávky.

Článok 15 VTZ- Vyhradené technické zariadenie
Odberateľ je povinný pri dopytovaní, objednávaní uviesť ak premet dodávky musí spĺňať podmienky pre vyhradené technické zariadenie podľa vyhl. 508/2009 Z.z. a požadovaný rozsah dokumentácie. Ak odberateľ neuvedie tieto skutočnosti, predmet dodávky bude dodaný za podmienok že sa nejedná
o vyhradené technické zariadenie a so sprievodnou dokumentáciou v minimálnom rozsahu.

Článok 16 Prevod vlastníckeho práva
Vlastnícke právo k produktu – tovaru dodávateľa prechádza na odberateľa uhradením ceny produktu. Nároky z omeškania dlžníka podľa osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté.

Článok 17 Kvalita
1) Kvalita produktu je určená v zmluve, výkresovej dokumentácií, technicko-obchodných podmienkach alebo plánoch kvality.

2) Dodávateľ je povinný odberateľovi dodať produkt v dohodnutej kvalite, množstve a cene. Všetky zmeny týkajúce sa kvality produktov musia byť odberateľom odsúhlasené.

3) Ak produkt dodávateľa nie je v dohodnutej kvalite podľa odseku 1 má produkt vady. Na vady podľa tohto odseku sa použije osobitný predpis5 primerane.

Článok 18 Nebezpečenstvo škody
Nebezpečenstvo škody na produkte -tovare prechádza na odberateľa okamihom prevzatia produktu.

Článok 19 Záruka za kvalitu
1) Ak bola zmluva uzavretá podľa Obchodného zákonníka dodávateľ poskytuje záruku za kvalitu – tovaru po dobu 12 mesiacov, za prácu 6 mesiacov, odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na odberateľa, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodli inak.

2) Ak bola zmluva uzavretá podľa Občianskeho zákonníka dodávateľ poskytuje záruku za kvalitu – tovaru po dobu 24 mesiacov, za prácu 6 mesiacov, odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na odberateľa, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodli inak.

3) Ak zo zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom nevyplýva prevzatie záväzku zo záruky, dodávateľ na požiadanie odberateľa vydá záručný list.

4) Podmienkou uplatnenia záruky na produkt je výrobcom stanovené vykonať pravidelný servis na to certifikovanou spoločnosťou minimálne 1x ročne. Pokiaľ sa zariadenie používa aj na dokurovanie alebo priamo vykurovanie, je potrebné vykonať servisnú prehľiadku min. 2x ročne.

Článok 20 Reklamácia produktu
1) Vady produktu, ktoré možno zistiť v rámci kontroly kvality ako i množstevné rozdiely je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi do 7 dní odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na produkte – tovare písomnou formou (ďalej len „reklamácia“), inak sa na vadu tovaru neprihliada.

2) K reklamácii je dodávateľ povinný písomne sa vyjadriť do 30 dní odo dňa obdržania reklamácie. Reklamačný poriadok dodávateľa sa uplatní primerane.

3) Za poškodenie produktu – tovaru vzniknuté počas prepravy odberateľom dodávateľ nezodpovedá.

Článok 21 Platobné podmienky
1) Úhrada za produkt dodávateľa sa uskutočňuje bezhotovostným spôsobom.

2) Bezhotovostným prevodom sa uskutoční úhrada za produkt pripísaním sumy na účet dodávateľa. Bezhotovostný prevod sa realizuje na základe dodávateľom vyhotovenej faktúry a dodacieho listu.

3) Faktúra vyhotovená dodávateľom obsahuje údaje podľa osobitného predpisu6 a:

 • číslo objednávky odberateľa alebo číslo prijímacieho listu dodávateľa,
 • číslo dodacieho listu,
 • cenu dopravy, prípadne poštovného,
 • dátum splatnosti,
 • pečiatku a podpis zodpovednej osoby.

4) Splatnosť faktúry je 14 dní, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodli inak.

5) Odberateľ je povinný uskutočniť úhradu faktúry v takom časovom predstihu, aby úhrada za produkt bola na účte dodávateľa pripísaná najneskôr v deň splatnosti faktúry. Ak tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, za deň úhrady faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.

Článok 22 Sprievodný doklad
1) Povinným sprievodným dokladom k produktu je dodací list. Dodací list musí obsahovať:

 • úplné označenie objednávky odberateľa,
 • dátum odoslania alebo prevzatia produktu,
 • údaj o počte ks produktu, prípadne údaj o počte produktu v zásielke, jeho označenie a druh,
 • spôsob dopravy, prípadne aj evidenčné číslo dopravného prostriedku.

2) Povinný sprievodný doklad môže byť doplnený o ďalšie doklady najmä technickú špecifikáciu, náčrty, nákresy, výkresy, výpisy, fotokópie.

Článok 23 Skladovanie produktu
1) Dodávateľ je oprávnený odberateľovi účtovať skladné po uplynutí 15 dní odo dňa oznámenia
o možnosti prevzatia objednaného produktu

2) Skladné podľa odseku 1 je v sume 3,30 € do 200 kg a 6,60€ nad 200 kg za produkt a každý začatý deň.

Článok 24 Doprava
1) Dodávateľ na požiadanie a náklady odberateľa zabezpečí vhodnú formu dopravy produktu – tovaru, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodli inak.


Predpisy:
1 – Zákon Slovenskej Národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
2 – Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3 – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679
4 – § 17 až 20, § 271 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
5 –§ 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
6 – Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2021

 

Načítavam