Hotline: 041 509 20 25 | Po-Pia 8:00-16:00

KLIMAVISION

GreMi KLIMA, s.r.o.

Kragujevská 9
SK-010 01 Žilina

(+421) 41 509 20 25

GDPR

 

 - - - Tento text dolu je pôvodný, ktorý sme na webe mali: - - -

 

Informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe

podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) určené zákazníkom prevádzkovateľa a iným dotknutým osobám.

 

  1. Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje:

Obchodná značka: Klimavision.sk
Eshop prevadzkovaný na: www.klimavision.sk
Obchodné meno: GreMi KLIMA, s.r.o.
Sídlo: Kragujevská 9, 010 01 Žilina
IČO: 36424676
DIČ: 2021898483
IČ DPH:SK 2021898483
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 15609/L.
Kontakt: https://www.klimavision.sk/kontakt/

 

  1. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a kategórie dotknutých osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zákazníkov, nakoľko je to potrebné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu pri predaji tovarov a služieb prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu zákazníkov za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Tieto osobné údaje sú spracúvané tiež za účelom vedenia účtovníctva a obchodnej agendy, a ich spracúvaním prevádzkovateľ splní zákonnú povinnosť, ktorá mu vyplýva z osobitných právnych predpisov, napr. zákon o účtovníctve, zákon o DPH a pod., preto ich spracúvanie je nevyhnutné. Na tieto účely prevádzkovateľ spracúva bežné kategórie osobných údajov, najmä titul, meno a priezvisko, podpis, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, adresu na doručenie, platobné údaje (číslo účtu, číslo platobnej karty, názov peňažného ústavu), telefónne číslo, emailovú adresu a iné potrebné osobné údaje.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, nachádzajúcich sa v jeho objektoch aj prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému z dôvodu ochrany svojich oprávnených záujmov, ktorými sú najmä potreba chrániť majetok a iné hodnoty prevádzkovateľa, preto je spracúvanie osobných údajov na dosiahnutie tohto účelu nevyhnutné a osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutých osôb.

 

  1. Príjemcovia:

Na realizáciu kúpnych zmlúv prostredníctvom našich webových stránok/aplikácií a plnenie povinností z právnych predpisov v súvislosti s ich spracúvaním a uchovávaním je potrebné ďalšie nasledovné spracovanie údajov/ich poskytnutie sprostredkovateľom:
- Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje sprostredkovateľom, ktorých písomne poveril spracúvaním osobných údajov, napríklad poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem a podobne.
- Vaše platobné údaje budú odovzdané nami povereným poskytovateľom platobných služieb, ktorí spracujú platbu  a to v závislosti od zvoleného spôsobu platby. Napríklad pri platbe kreditnou kartou údaje poskytneme poskytovateľovi vašej kreditnej karty a prípadne poskytovateľovi sprostredkujúcemu platbu. Ak platíte prostredníctvom dobierky, vaše doručovacie a platobné údaje budú sprostredkované nášmu partnerovi doručenia na odoslanie a prijatie platby.
- Informácie o vašej adrese doručenia odovzdáme nami povereným špedičným spoločnostiam a prepravným partnerom. S cieľom zabezpečiť, aby sa doručenie tovaru vykonávalo podľa vašich želaní, poskytneme vašu e-mailovú adresu a aj telefónne číslo nami poverenej špedičnej spoločnosti/alebo prepravnému partnerovi, ktorý prevezme doručenie. Prevádzkovateľ môže ďalej poskytnúť osobné údaje orgánom verejnej moci, spoločnostiam zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok a iným osobám za účelom uplatnenia si svojho právneho nároku. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že neposkytuje osobné údaje subjektom v tretích krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Príslušné údaje sa poskytujú príjemcom výhradne na príslušné účely.

 

  1. Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a do splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané, tiež na splnenie povinností vyplývajúcich napr. z právnych predpisov upravujúcich vedenie účtovníctva, registratúry, do skončenia platnosti zákonných alebo potenciálnych zmluvných práv zo záruky a podobne (účtovné doklady sú uchovávané 10 rokov, objednávky 3 roky). Po uplynutí tejto lehoty uchovávame informácie zmluvného vzťahu požadované podľa obchodného a daňového práva počas lehôt stanovených zákonom. Záznamy z monitorovacieho kamerového systému sú uchovávané po dobu 5 dní, v prípade zaznamenania udalosti týkajúcej sa poškodenia majetku a iného bezpečnostného incidentu sú záznamy uchovávané až do doby jeho vyriešenia v zmysle platných právnych predpisov.
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania a uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby, toto neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu.

 

  1. Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi.
a) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.
b) Právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.
c) Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.
d) Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak: dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,

  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

e) Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a technicky je to možné.
f) Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa, tých, ktoré sú spracúvané z dôvodov oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ nepreukáže, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad právami a slobodami dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúvanie takýchto údajov ukončí bez zbytočného odkladu.
g) Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
h) Právo namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nevykonáva automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia.
i) Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

 

  1. Kto má prístup k Vašim údajom

Prevádzkovateľ spolupracuje so subjektmi podľa bodu 3/ , ktoré môžu využívať poskytnuté údaje pre dosiahnutie účelu spolupráce (platby, expedícia zásielok, informačné systémy, účtovné služby atď.)  V prípade, keď je ku spracovaniu vyžadovaný Váš súhlas, poskytujeme údaje spracovateľom len v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame len tie údaje, ktoré potrebujú k plneniu svojich služieb.

 

 


Cookies

a)
Za účelom zlepšenia našich služieb využívajú naše stránky súbory cookies.

b) Cookies sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo vašom prehliadači. Tieto súbory identifikujú špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach. Osoba užívateľa nie je na základe týchto informácií identifikovaná. Cookies pomáhajú napríklad:
- ku správnej funkčnosti našich stránok,
- pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie sú najčastejšie používané, na základe čoho môžeme čo najlepšie prispôsobovať našu ponuku vašim požiadavkám,
- pre zapamätanie prihlasovacích údajov, ktoré potom nie je nutné opakovane zadávať.

 c) Používanie cookies na našich stránkach rozdeľujeme na dva základné typy:

- krátkodobé, ktoré sa používajú len dočasne a zostávajú uložené v našom zariadení dovtedy, kým prehliadač zavriete,
- dlhodobé, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšie.

d) Niektoré cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „Cookies tretích strán“). Podľa týchto údajov vás však nikdy nie je možné identifikovať.

e) V rámci skvalitnenia služieb našim zákazníkom a zaistenia plnej funkčnosti našich webových stránok dochádza k zhromažďovaniu a evidovaniu určitých údajov a ďalších informácií (ďalšie informácie nepredstavujú osobné údaje). Tieto údaje a ďalšie informácie slúžia k vyhodnocovaniu činností užívateľov na webových stránkach za účelom vykonávania štatistiky. Pritom všetky osobné údaje sú spracovávané v ich anonymizovanej podobe.

f) Používanie cookies možno nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov ich automaticky prijíma už v základnom nastavení. Pomocou nastavenia vášho webového prehliadača ich môžete celkom zakázať alebo povoliť užívanie len niektorých cookies.

g) Na analýzu používania našej webovej stránky používame Google Anylytics a Facebook Pixel. Informácie o vás sú stále v anonymizovanej podobe.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov do analýz používania webovej stránky.

 

 

Načítavam